Algemene verkoopvoorwaarden
NEDERLAND

Laatste bijwerking in juni 2022

 

Artikel 1 – Bedrijfsinformatie

 

PUIG NEDERLAND B.V. (hierna te noemen “Puig” of het “Bedrijf”) is een Nederlands bedrijf waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te Polaris Avenue 1-101, 2132 JH HOOFDDORP (Nederland), ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 27364572 (KvK-nummer), met een bedrijfskapitaal van 18.000,00 euro, met fiscaal identificatienummer 8216.06.359 en Intra-Europees btw-nr.: NL8216.06. 359.B01, dat cosmetica en parfums creëert, ontwerpt en verkoopt. Voor al uw vragen of hulp kunt u contact met ons opnemen op: [email protected]

 

Artikel 2 – Toepassingsgebied van de Algemene verkoopvoorwaarden 

Dit zijn de algemene verkoopvoorwaarden van het Bedrijf (hierna te noemen de “Algemene verkoopvoorwaarden”) die van toepassing zijn op alle verkopen door het Bedrijf en aankopen door eindgebruikers (uitsluitend voor persoonlijk gebruik) van producten met de handelsmerken van het Bedrijf (hierna te noemen de "Producten") die te koop worden aangeboden op de website van het Bedrijf www.jeanpaulgaultier.com (hierna te noemen de "Website").

Deze Website wordt bestuurd en beheerd door het Bedrijf vanuit Nederland en is gericht op consumenten die zich in Nederland bevinden. Wij wijzen erop dat bepaalde regio's binnen dit land zijn uitgesloten: Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

U bent er zelf verantwoordelijk voor om na te gaan of u inwoner bent van een land en regio waar u de Producten kunt ontvangen. Als u niet in één van deze landen woont, dan bent u verantwoordelijk voor het organiseren van de ophaling of verzending van uw Product(en) naar of vanuit een van de landen waar het Bedrijf de levering van zijn Producten op de Website aanbiedt.  

Alle verkopen van Producten via de Website, zelfs aan consumenten die in het bovenstaande land gevestigd zijn, vallen onder deze Algemene verkoopvoorwaarden, die de klant uitdrukkelijk aanvaardt bij het plaatsen van zijn bestelling. De euro blijft de geldende valuta voor alle bestellingen door consumenten, ongeacht hun locatie.

Deze Algemene verkoopvoorwaarden kunnen op elk moment door het Bedrijf worden gewijzigd of bijgewerkt; de Algemene verkoopvoorwaarden die gelden voor een door een klant geplaatste bestelling zijn die welke van kracht zijn op de dag waarop de bestelling wordt geplaatst.

Deze Algemene verkoopvoorwaarden vormen een onlosmakelijk geheel met onze Algemene gebruiksvoorwaarden, ons Privacybeleid en ons Cookiebeleid.

 

Artikel 3 – Informatie over de Producten

 

Hoewel het Bedrijf de grootst mogelijke zorg besteedt aan de juistheid van de informatie over de Producten (categorieën, namen, reproductie, afbeeldingen, beschrijvingen, eigenschappen, eigenschappen en samenstelling, etc.) die op de Website te koop worden aangeboden, en deze informatie, beschrijvingen en gegevens regelmatig bijwerkt, kan het Bedrijf geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele niet-wezenlijke fouten die zich zouden kunnen voordoen. 

Bovendien kunnen foto's en andere reproducties van de te koop aangeboden Producten, hoewel ze op de Website een getrouwe weergave geven, binnen de grenzen van de beschikbare technieken, toch niet-wezenlijke fouten bevatten.

De Producten worden te koop aangeboden binnen de grenzen van hun beschikbaarheid. Als de bestelde Producten, ondanks de waakzaamheid van het Bedrijf, niet meer beschikbaar zijn, zal het Bedrijf de klant hiervan zo snel mogelijk met alle geschikte middelen (telefoon of e-mail) informeren en met de klant een alternatieve bevredigende oplossing overeenkomen.

 

Artikel 4 – Producten op de Website bestellen

4.1 Algemeen

 

Om een bestelling op de Website te kunnen plaatsen, moet de klant meerderjarig en handelingsbekwaam zijn en in het bezit zijn van een creditcard of een ander betaalmiddel dat op de Website wordt aanvaard (zoals aangegeven op het moment van bevestiging van de bestelling).

De klant verbindt zich ertoe om ervoor te zorgen dat alle informatie die hij in het kader van zijn bestelling via de Website aan het Bedrijf verstrekt, voldoet aan deze Algemene verkoopvoorwaarden, en correct en actueel is. Als dit niet gebeurt, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om de bestelling en de bijbehorende betaling te annuleren. 

Het Bedrijf zal niet verantwoordelijk zijn voor eventuele gevolgen van een onjuiste informatie die de klant heeft verstrekt.  

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen tussen het Bedrijf en de klant dat de e-mails die tussen de partijen worden uitgewisseld en alle informatie die via de automatische registratiesystemen van het Bedrijf op de Website wordt geregistreerd, als authentiek worden beschouwd en als bewijs zullen dienen.

De Producten worden op de Website te koop aangeboden aan eindverbruikers, uitsluitend voor persoonlijk gebruik. 

Het Bedrijf heeft tevens het recht om elke bestelling te weigeren (i) die is geplaatst door een klant met wie er een openstaand geschil is over de betaling van een eerdere bestelling; of (ii) die niet voldoet aan deze Algemene verkoopvoorwaarden.

 

4.2 Een bestelling plaatsen


Op de Website selecteert de klant het (de) Product(en) van zijn keuze, het gewenste aantal en, indien van toepassing, de relevante maat of het relevante formaat, en voegt hij de geselecteerde Producten toe aan zijn winkelwagen door te klikken op de knop "TOEVOEGEN AAN BESTELLING".  

De klant kan zijn/haar "WINKELWAGEN" met de gekozen Producten online vrij wijzigen.

Zodra de klant zijn/haar selectie heeft gemaakt en de inhoud van zijn/haar "WINKELWAGEN" wil bevestigen, moet hij/zij op de knop "NAAR AFREKENEN" klikken (of op de knop "VOORAF BESTELLEN" in het geval van bestellingen vooraf) en zich daarna als volgt identificeren:

De klant moet voldoen aan alle gevraagde informatie en deze bevestigen bij het plaatsen van de bestelling.

Zodra alle informatie naar behoren is ingevuld en bevestigd, zal de prijs van de Producten en, indien van toepassing, de extra verzendkosten automatisch worden weergegeven op de Website en moet de klant klikken op de knop "BESTELLING PLAATSEN" (of "VOORAF BESTELLEN" in het geval van bestellingen vooraf).

 Het Bedrijf bevestigt de ontvangst van de bestelling door middel van een e-mail die naar het door de klant opgegeven e-mailadres wordt gestuurd.

Op het moment van verzending van de Producten naar het door de klant gekozen leveringsadres, zal het Bedrijf de klant een e-mail sturen om hem/haar te informeren over deze verzending.

In geval van bestellingen vooraf ontvangt de klant de producten uiterlijk binnen 6 maanden na de e-mail ter bevestiging van de bestelling.

We delen u mee dat voor elke bestelling die is geplaatst tussen 1 en 24 december 2023, de termijn voor retourzending is verlengd tot 30 dagen na de ontvangstdatum van uw bestelling.

Artikel 5 – Prijs van de Producten

 

 De op de Website weergegeven prijzen zijn uitgedrukt in EUR en zijn inclusief alle toepasselijke belastingen, zoals de BTW, maar exclusief de extra leveringskosten. Eventuele bankkosten blijven voor rekening van de koper (ook in geval van terugbetaling).

Het bedrag van de eventuele extra transportkosten (andere dan standaard levering) zal, indien relevant, automatisch worden weergegeven op de Website op het moment van de bevestiging van de bestelling. 

De prijzen van de Producten zijn diegene die van kracht zijn op de datum van het plaatsen van de bestelling.

 

Artikel 6 – Betaling

 

De aankopen van de Klant worden betaald met een debetkaart of een creditcard. De volgende creditcards worden door het Bedrijf aanvaard: VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, PAYPAL, KLARNA of elke andere die op de Website wordt weergegeven op het moment van de transactie.

De klant verbindt zich ertoe de betaling uit te voeren met een creditcard waarvan hij/zij de houder is en waarop zijn/haar identiteit (naam en voornaam) vermeld staat.

De klant zal toegang krijgen tot een beveiligde server die gecertificeerd is door een certificeringsinstantie. 

De klant moet zijn/haar creditcardnummer en/of zijn/haar bankgegevens meedelen door het online betalingsformulier in te vullen.

De transactie wordt vervolgens door de klant uitgevoerd overeenkomstig de normen voor beveiligd bankieren, door zijn/haar creditcardnummer en/of bankgegevens mee te delen; de klant stemt er bij voorbaat onvoorwaardelijk mee in dat het Bedrijf de beveiligde transactie in kwestie mag uitvoeren. De toestemming om de rekening van de klant te debiteren wordt altijd alleen gegeven voor het bedrag van de gekochte Producten.

Het bedrag wordt vervolgens van de creditcard van de klant afgeschreven na controle van zijn identificatie- en bankgegevens. Als om welke reden dan ook (verzet, weigering van de uitgevende instelling, enz.) het afschrijven van de door de klant verschuldigde bedragen onmogelijk blijkt, zal de bestelling niet door het Bedrijf worden geregistreerd en/of worden geannuleerd.


Het eigendom van de Producten blijft bij het Bedrijf tot de volledige prijs van de Producten aan het Bedrijf is betaald, d.w.z. zodra de prijs daadwerkelijk van de bankrekening van de klant is afgeschreven.

 

Artikel 7 – Levering

 

De Producten kunnen uitsluitend worden geleverd op het leveringsadres dat de klant bij zijn bestelling heeft opgegeven, op voorwaarde dat dit leveringsadres gelegen is in een van de landen waar Jean Paul Gaultier de levering van zijn Producten aanbiedt (zie artikel 2).

Daartoe verbindt de klant zich ertoe een precies leveringsadres aan het Bedrijf te verstrekken.

Zodra de betaling van het voor de bestelde Producten verschuldigde bedrag naar behoren is bevestigd, zullen deze Producten worden geleverd op het door de klant opgegeven leveringsadres.

De bestelde Producten worden geleverd op de datum of binnen de termijn die op de Website en in de e-mail van bevestiging wordt vermeld, zonder dat dit langer is dan 7 werkdagen vanaf de bevestiging van de bestelling. 

 

Artikel 8 – Herroepingsrecht


De klant beschikt over een herroepingsrecht dat hij kan uitoefenen tot 30 dagen na de ontvangst van de Producten.

Het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend door een kennisgeving te sturen naar het Bedrijf via e-mail op [email protected]. Deze kennisgeving kan worden verzonden via de rubriek retourneren op onze Website of door het indienen van een andere uitdrukkelijke verklaring van zijn/haar beslissing om zijn/haar herroepingsrecht uit te oefenen.

 

 

De klant moet dan de geleverde Producten retourneren:

 

 • ofwel door de stappen van de procedure te volgen die zijn voorgesteld door de klantenservice van het Bedrijf, waarbij de kosten voor het retourneren van de Producten voor rekening van het Bedrijf zullen komen; 
 • of op een andere door de klant gekozen manier, op zijn/haar eigen kosten. Het wordt de klant aangeraden om elk bewijs van retourzending van de Producten te bewaren, wat inhoudt dat de Producten door de klant worden geretourneerd per aangetekende zending of via enig ander middel waarmee een specifieke datum van retourzending kan worden aangetoond.
 •  

De retourzending van de Producten moet door de klant worden uitgevoerd:

 

 • binnen dertig (30) dagen vanaf het moment dat hij aan het Bedrijf zijn voornemen heeft meegedeeld om zijn herroepingsrecht uit te oefenen;
 • in de originele verpakking, in perfecte staat, ongebruikt, en samen met alle accessoires en documenten die bij de levering werden meegeleverd (gebruiksaanwijzing, garantie, labels, certificaat van echtheid, etc.) en de leveringsbon die bij de geleverde Producten is ingesloten.

 

Terugbetaling van de gefactureerde prijs voor geretourneerde Producten zal plaatsvinden door het terugstorten van het bedrag op de bankrekening van de klant binnen (14) dagen vanaf de ontvangst door het Bedrijf van het geretourneerde Product of, indien eerder, de dag waarop de klant het bewijs levert dat hij de Producten heeft teruggestuurd. 

Wij wijzen u erop dat dit herroepingsrecht pas kan worden uitgeoefend na de ontvangst van het (de) Product(en). Het kan dus niet worden uitgeoefend in de periode tussen de bevestiging van de bestelling en de ontvangst van het (de) Product(en). 

Gepersonaliseerde, herziene of gewijzigde Producten, of Producten die zijn beschadigd, meer zijn gebruikt dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen, onvolledig zijn of vuil zijn, kunnen niet worden terugbetaald of omgeruild.

 

Artikel 9 – Wettelijke garanties

 

De klant dient na te gaan of de geleverde Producten in overeenstemming zijn met zijn bestelling.

De Klant wordt erop gewezen dat de Producten van het Bedrijf moeten voldoen aan de volgende wettelijke garanties betreffende conformiteit en verborgen gebreken, die onafhankelijk van elke commerciële garantie van het Bedrijf van toepassing zijn, voor zover van toepassing:

 • Conformiteit

De verkoper zal een product leveren dat conform het contract is en is verantwoordelijk voor elk gebrek aan conformiteit dat op het ogenblik van de levering aanwezig is.

De verkoper is ook verantwoordelijk voor de conformiteitsgebreken met betrekking tot de verpakking, de montage- of installatie-instructies wanneer deze op grond van het contract tot zijn verantwoordelijkheid behoren of onder zijn verantwoordelijkheid zijn geproduceerd.

De klant heeft het recht om het Product binnen 24 maanden na de levering van de goederen te weigeren wegens gebrek aan conformiteit.

Elk gebrek aan conformiteit dat zich voordoet binnen de 24 maanden vanaf de levering van de Producten wordt geacht te hebben bestaan op het tijdstip van de levering, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

De klant kan kiezen tussen reparatie of vervanging van het Product, behalve als een van deze opties buitensporige kosten voor het Bedrijf met zich meebrengt in verhouding tot de waarde van het Product of de ernst van het gebrek. In dergelijk geval kan het Bedrijf de tweede optie kiezen die niet door de klant is gekozen.

De conformiteitsgarantie zal geen kosten voor de klant met zich meebrengen.:

Als de geleverde Producten niet dezelfde zijn als de bestelde Producten, zal de klant: 

 • het Bedrijf zo snel mogelijk informeren, door middel van een e-mail gestuurd naar: [email protected] waarin hij uitlegt waarom het Product niet conform is met zijn /haar bestelling;
 • het (de) betrokken Product(en) retourneren in hun originele verpakking, in perfecte staat, ongebruikt, en samen met alle bijgeleverde accessoires en documenten (gebruiksaanwijzing, garantie, certificaat van echtheid, enz.) en een kopie van de leveringsbon die bij het (de) geleverde Product(en) is ingesloten; 
 • de door het Bedrijf voorgestelde procedure voor het retourneren volgen, zoals beschreven op de link op de Website en/of in de retourinformatie die bij de bestelling is meegeleverd, waarbij alle kosten voor het retourneren van het (de) Product(en) voor rekening van het Bedrijf zullen komen;
 • de kosten voor het retourneren van het/de Product(en) zijn echter uitsluitend voor rekening van het Bedrijf als de klant terecht beweert dat het geretourneerde Product niet overeenkomt met zijn/haar bestelling, en mits hij/zij de bewijzen van deze kosten aan het Bedrijf kan overleggen. Deze worden dan terugbetaald door het desbetreffende bedrag op de bankrekening van de klant te storten.
 • als het niet mogelijk is om het geretourneerde Product om te ruilen of te repareren, zal de terugbetaling van de prijs die in rekening is gebracht voor de geretourneerde Producten die niet niet conform zijn, plaatsvinden door het terugstorten van het bedrag op de bankrekening van de klant, uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat het Bedrijf de geretourneerde Producten heeft ontvangen.

 

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten

 

De producten en al dan niet figuratieve merken van het Bedrijf en, in het algemeen, alle andere merken, illustraties, afbeeldingen, ontwerpen, modellen en logo's die op de Website worden weergegeven, zijn en blijven het exclusieve eigendom van het Bedrijf. Alle op de Website gepubliceerde inhoud is beschermd door auteursrechten. 

Niets in dit document mag worden uitgelegd als het verlenen van enig recht aan de klant op de handelsmerken, producten, onderscheidingstekens van het Bedrijf, en alle intellectuele daaraan verbonden eigendomsrechten. 

De klant verbindt zich ertoe de Website niet te downloaden, te verspreiden, te reproduceren of te wijzigen, hetzij geheel of gedeeltelijk, in welke vorm dan ook.

De klant verbindt er zich meer in het algemeen toe de Algemene gebruiksvoorwaarden van de Website te lezen en na te leven; deze zijn toegankelijk door op de volgende link. te klikken.

 

Artikel 11 – Persoonsgegevens

 

Het Bedrijf verzamelt de volgende persoonsgegevens: de identiteit, de login en het paswoord die de klant op de Website heeft gekozen, zijn e-mailadres, zijn telefoonnummer, het adres van de gewoonlijke verblijfplaats van de klant, het leveringsadres, de betaalmiddelen. 

Deze gegevens zijn strikt noodzakelijk om de bestelling te verwerken en mogen enkel worden meegedeeld aan de contractuele partners van het Bedrijf die bij de uitvoering van de bestelling betrokken zijn (bv. bankinstellingen voor de betaling van de bestellingen of transportbedrijven die de levering van de Producten verzekeren).

De klant heeft het recht op inzage in, en op verwijdering of wijziging van zijn persoonsgegevens.

Om dit recht uit te oefenen, kan hij/zij een brief sturen naar: [email protected]

De klant wordt er echter op gewezen dat het Bedrijf zonder deze gegevens mogelijk niet in staat is om zijn bestelling(en) uit te voeren.

Het privacybeleid van het Bedrijf is toegankelijk door op de volgende link te klikken.

 

Artikel 12 – Klachten

 

Als u een klacht over de Producten wilt indienen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op [email protected]. Wij zullen ernaar streven uw klacht binnen [twee (2)] werkdagen te behandelen.

 

Artikel 14 – Overige bepalingen

 

De uitvoering van alle of een deel van de verplichtingen van het Bedrijf zal van rechtswege en zonder aansprakelijkheid worden opgeschort indien zich een geval van overmacht voordoet.

Het Bedrijf zal de klant uiterlijk acht (8) dagen na het optreden van een dergelijk geval, hiervan op de hoogte stellen. Als de opschorting van de uitvoering van de verplichtingen van het Bedrijf langer dan dertig (30) dagen duurt, heeft de klant de mogelijkheid om de lopende bestelling te annuleren. In dat geval zal de klant zo spoedig mogelijk door het Bedrijf worden terugbetaald door bijschrijving op zijn bankrekening.

Indien één of meer bepalingen van deze Algemene verkoopvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen en alle daaruit voortvloeiende rechten en plichten ongewijzigd en blijven van kracht.

 

Artikel 15 – Bevoegde rechter - Toepasselijk recht

De Algemene verkoopvoorwaarden vallen onder het Nederlands recht, met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, echter onverminderd eventuele geldende lokale voorschriften inzake de openbare orde ten gunste van consumenten, overeenkomstig EU-Verordening 593/2008 ("ROME I") van 17 juni 2018. 

Klanten die gevestigd zijn in de EU, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein kunnen ook een klacht indienen op de volgende website, om online geschillenbeslechting te verkrijgen: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. De Europese Commissie zal de klachten doorsturen naar de bevoegde nationale ombudsmannen.

Wanneer het geschil niet minnelijk wordt geschikt, wordt het voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Nederland, onverminderd de rechten die de consument eventueel heeft op grond van Verordening (EU) nr. 1215/2012 inzake de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in civiele en handelszaken, ("Brussel I bis") van 12 december 2012. 

 
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn bijgewerkt in juni 2022

© PUIG NEDERLAND B.V. 2022 Alle rechten voorbehouden.

België en Luxemburg

Laatste bijwerking in juni 2022

 

Artikel 1 – Bedrijfsinformatie

 

PUIG BELUX S.A. (hierna te noemen “Puig” of het “Bedrijf”) is een Belgisch bedrijf waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te Boulevard International 55D,1070 Brussel (België), ingeschreven bij de Brussel Kamer van Koophandel onder nummer 901201-134, met een bedrijfskapitaal van 743.680,57 euro, met fiscaal identificatienummer 0442.258.236 en Intra-Europees btw-nr.: BE0442.258.236, dat cosmetica en parfums creëert, ontwerpt en verkoopt. Voor al uw vragen of hulp kunt u contact met ons opnemen op: [email protected]

 

Artikel 2 – Toepassingsgebied van de Algemene verkoopvoorwaarden 

Dit zijn de algemene verkoopvoorwaarden van het Bedrijf (hierna te noemen de “Algemene verkoopvoorwaarden”) die van toepassing zijn op alle verkopen door het Bedrijf en aankopen door eindgebruikers (uitsluitend voor persoonlijk gebruik) van producten met de handelsmerken van het Bedrijf (hierna te noemen de "Producten") die te koop worden aangeboden op de website van het Bedrijf www.jeanpaulgaultier.com (hierna te noemen de "Website").

Deze Website wordt bestuurd en beheerd door het Bedrijf vanuit België en is gericht op consumenten die zich in België en Luxemburg bevinden.

U bent er zelf verantwoordelijk voor om na te gaan of u inwoner bent van een land en regio waar u de Producten kunt ontvangen. Als u niet in één van deze landen woont, dan bent u verantwoordelijk voor het organiseren van de ophaling of verzending van uw Product(en) naar of vanuit een van de landen waar het Bedrijf de levering van zijn Producten op de Website aanbiedt.  

Alle verkopen van Producten via de Website, zelfs aan consumenten die in het bovenstaande land gevestigd zijn, vallen onder deze Algemene verkoopvoorwaarden, die de klant uitdrukkelijk aanvaardt bij het plaatsen van zijn bestelling. De euro blijft de geldende valuta voor alle bestellingen door consumenten, ongeacht hun locatie.

Deze Algemene verkoopvoorwaarden kunnen op elk moment door het Bedrijf worden gewijzigd of bijgewerkt; de Algemene verkoopvoorwaarden die gelden voor een door een klant geplaatste bestelling zijn die welke van kracht zijn op de dag waarop de bestelling wordt geplaatst.

Deze Algemene verkoopvoorwaarden vormen een onlosmakelijk geheel met onze Algemene gebruiksvoorwaarden, ons Privacybeleid en ons Cookiebeleid.

 

Artikel 3 – Informatie over de Producten

 

Hoewel het Bedrijf de grootst mogelijke zorg besteedt aan de juistheid van de informatie over de Producten (categorieën, namen, reproductie, afbeeldingen, beschrijvingen, eigenschappen, eigenschappen en samenstelling, etc.) die op de Website te koop worden aangeboden, en deze informatie, beschrijvingen en gegevens regelmatig bijwerkt, kan het Bedrijf geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele niet-wezenlijke fouten die zich zouden kunnen voordoen. 

Bovendien kunnen foto's en andere reproducties van de te koop aangeboden Producten, hoewel ze op de Website een getrouwe weergave geven, binnen de grenzen van de beschikbare technieken, toch niet-wezenlijke fouten bevatten.

De Producten worden te koop aangeboden binnen de grenzen van hun beschikbaarheid. Als de bestelde Producten, ondanks de waakzaamheid van het Bedrijf, niet meer beschikbaar zijn, zal het Bedrijf de klant hiervan zo snel mogelijk met alle geschikte middelen (telefoon of e-mail) informeren en met de klant een alternatieve bevredigende oplossing overeenkomen.

 

Artikel 4 – Producten op de Website bestellen

4.1 Algemeen

 

Om een bestelling op de Website te kunnen plaatsen, moet de klant meerderjarig en handelingsbekwaam zijn en in het bezit zijn van een creditcard of een ander betaalmiddel dat op de Website wordt aanvaard (zoals aangegeven op het moment van bevestiging van de bestelling).

De klant verbindt zich ertoe om ervoor te zorgen dat alle informatie die hij in het kader van zijn bestelling via de Website aan het Bedrijf verstrekt, voldoet aan deze Algemene verkoopvoorwaarden, en correct en actueel is. Als dit niet gebeurt, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om de bestelling en de bijbehorende betaling te annuleren. 

Het Bedrijf zal niet verantwoordelijk zijn voor eventuele gevolgen van een onjuiste informatie die de klant heeft verstrekt.  

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen tussen het Bedrijf en de klant dat de e-mails die tussen de partijen worden uitgewisseld en alle informatie die via de automatische registratiesystemen van het Bedrijf op de Website wordt geregistreerd, als authentiek worden beschouwd en als bewijs zullen dienen.

De Producten worden op de Website te koop aangeboden aan eindverbruikers, uitsluitend voor persoonlijk gebruik. 

Het Bedrijf heeft tevens het recht om elke bestelling te weigeren (i) die is geplaatst door een klant met wie er een openstaand geschil is over de betaling van een eerdere bestelling; of (ii) die niet voldoet aan deze Algemene verkoopvoorwaarden.

We delen u mee dat voor elke bestelling die is geplaatst tussen 1 en 24 december 2023, de termijn voor retourzending is verlengd tot 30 dagen na de ontvangstdatum van uw bestelling.

4.2 Een bestelling plaatsen


Op de Website selecteert de klant het (de) Product(en) van zijn keuze, het gewenste aantal en, indien van toepassing, de relevante maat of het relevante formaat, en voegt hij de geselecteerde Producten toe aan zijn winkelwagen door te klikken op de knop "TOEVOEGEN AAN BESTELLING".  

De klant kan zijn/haar "WINKELWAGEN" met de gekozen Producten online vrij wijzigen.

Zodra de klant zijn/haar selectie heeft gemaakt en de inhoud van zijn/haar "WINKELWAGEN" wil bevestigen, moet hij/zij op de knop "NAAR AFREKENEN" klikken (of op de knop "VOORAF BESTELLEN" in het geval van bestellingen vooraf) en zich daarna als volgt identificeren:

De klant moet voldoen aan alle gevraagde informatie en deze bevestigen bij het plaatsen van de bestelling.

Zodra alle informatie naar behoren is ingevuld en bevestigd, zal de prijs van de Producten en, indien van toepassing, de extra verzendkosten automatisch worden weergegeven op de Website en moet de klant klikken op de knop "BESTELLING PLAATSEN" (of "VOORAF BESTELLEN" in het geval van bestellingen vooraf).

 Het Bedrijf bevestigt de ontvangst van de bestelling door middel van een e-mail die naar het door de klant opgegeven e-mailadres wordt gestuurd.

Op het moment van verzending van de Producten naar het door de klant gekozen leveringsadres, zal het Bedrijf de klant een e-mail sturen om hem/haar te informeren over deze verzending.

In geval van bestellingen vooraf ontvangt de klant de producten uiterlijk binnen 6 maanden na de e-mail ter bevestiging van de bestelling.

 

Artikel 5 – Prijs van de Producten

 

 De op de Website weergegeven prijzen zijn uitgedrukt in EUR en zijn inclusief alle toepasselijke belastingen, zoals de BTW, maar exclusief de extra leveringskosten. Eventuele bankkosten blijven voor rekening van de koper (ook in geval van terugbetaling).

Het bedrag van de eventuele extra transportkosten (andere dan standaard levering) zal, indien relevant, automatisch worden weergegeven op de Website op het moment van de bevestiging van de bestelling. 

De prijzen van de Producten zijn diegene die van kracht zijn op de datum van het plaatsen van de bestelling.

 

Artikel 6 – Betaling

 

De aankopen van de Klant worden betaald met een debetkaart of een creditcard. De volgende creditcards worden door het Bedrijf aanvaard: VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, PAYPAL, KLARNA of elke andere die op de Website wordt weergegeven op het moment van de transactie.

De klant verbindt zich ertoe de betaling uit te voeren met een creditcard waarvan hij/zij de houder is en waarop zijn/haar identiteit (naam en voornaam) vermeld staat.

De klant zal toegang krijgen tot een beveiligde server die gecertificeerd is door een certificeringsinstantie. 

De klant moet zijn/haar creditcardnummer en/of zijn/haar bankgegevens meedelen door het online betalingsformulier in te vullen.

De transactie wordt vervolgens door de klant uitgevoerd overeenkomstig de normen voor beveiligd bankieren, door zijn/haar creditcardnummer en/of bankgegevens mee te delen; de klant stemt er bij voorbaat onvoorwaardelijk mee in dat het Bedrijf de beveiligde transactie in kwestie mag uitvoeren. De toestemming om de rekening van de klant te debiteren wordt altijd alleen gegeven voor het bedrag van de gekochte Producten.

Het bedrag wordt vervolgens van de creditcard van de klant afgeschreven na controle van zijn identificatie- en bankgegevens. Als om welke reden dan ook (verzet, weigering van de uitgevende instelling, enz.) het afschrijven van de door de klant verschuldigde bedragen onmogelijk blijkt, zal de bestelling niet door het Bedrijf worden geregistreerd en/of worden geannuleerd.


Het eigendom van de Producten blijft bij het Bedrijf tot de volledige prijs van de Producten aan het Bedrijf is betaald, d.w.z. zodra de prijs daadwerkelijk van de bankrekening van de klant is afgeschreven.

 

Artikel 7 – Levering

 

De Producten kunnen uitsluitend worden geleverd op het leveringsadres dat de klant bij zijn bestelling heeft opgegeven, op voorwaarde dat dit leveringsadres gelegen is in een van de landen waar Jean Paul Gaultier de levering van zijn Producten aanbiedt (zie artikel 2).

Daartoe verbindt de klant zich ertoe een precies leveringsadres aan het Bedrijf te verstrekken.

Zodra de betaling van het voor de bestelde Producten verschuldigde bedrag naar behoren is bevestigd, zullen deze Producten worden geleverd op het door de klant opgegeven leveringsadres.

De bestelde Producten worden geleverd op de datum of binnen de termijn die op de Website en in de e-mail van bevestiging wordt vermeld, zonder dat dit langer is dan 7 werkdagen vanaf de bevestiging van de bestelling. 

 

Artikel 8 – Herroepingsrecht


De klant beschikt over een herroepingsrecht dat hij kan uitoefenen tot 30 dagen na de ontvangst van de Producten.

Het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend door een kennisgeving te sturen naar het Bedrijf via e-mail op [email protected]. Deze kennisgeving kan worden verzonden via de rubriek retourneren op onze Website of door het indienen van een andere uitdrukkelijke verklaring van zijn/haar beslissing om zijn/haar herroepingsrecht uit te oefenen.

 

 

De klant moet dan de geleverde Producten retourneren:

 

 • ofwel door de stappen van de procedure te volgen die zijn voorgesteld door de klantenservice van het Bedrijf, waarbij de kosten voor het retourneren van de Producten voor rekening van het Bedrijf zullen komen; 
 • of op een andere door de klant gekozen manier, op zijn/haar eigen kosten. Het wordt de klant aangeraden om elk bewijs van retourzending van de Producten te bewaren, wat inhoudt dat de Producten door de klant worden geretourneerd per aangetekende zending of via enig ander middel waarmee een specifieke datum van retourzending kan worden aangetoond.
 •  

De retourzending van de Producten moet door de klant worden uitgevoerd:

 

 • binnen dertig (30) dagen vanaf het moment dat hij aan het Bedrijf zijn voornemen heeft meegedeeld om zijn herroepingsrecht uit te oefenen;
 • in de originele verpakking, in perfecte staat, ongebruikt, en samen met alle accessoires en documenten die bij de levering werden meegeleverd (gebruiksaanwijzing, garantie, labels, certificaat van echtheid, etc.) en de leveringsbon die bij de geleverde Producten is ingesloten.

 

Terugbetaling van de gefactureerde prijs voor geretourneerde Producten zal plaatsvinden door het terugstorten van het bedrag op de bankrekening van de klant binnen (14) dagen vanaf de ontvangst door het Bedrijf van het geretourneerde Product of, indien eerder, de dag waarop de klant het bewijs levert dat hij de Producten heeft teruggestuurd. 

Wij wijzen u erop dat dit herroepingsrecht pas kan worden uitgeoefend na de ontvangst van het (de) Product(en). Het kan dus niet worden uitgeoefend in de periode tussen de bevestiging van de bestelling en de ontvangst van het (de) Product(en). 

Gepersonaliseerde, herziene of gewijzigde Producten, of Producten die zijn beschadigd, meer zijn gebruikt dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen, onvolledig zijn of vuil zijn, kunnen niet worden terugbetaald of omgeruild.

 

Artikel 9 – Wettelijke garanties

 

De klant dient na te gaan of de geleverde Producten in overeenstemming zijn met zijn bestelling.

De Klant wordt erop gewezen dat de Producten van het Bedrijf moeten voldoen aan de volgende wettelijke garanties betreffende conformiteit en verborgen gebreken, die onafhankelijk van elke commerciële garantie van het Bedrijf van toepassing zijn, voor zover van toepassing:

 • Conformiteit

De verkoper zal een product leveren dat conform het contract is en is verantwoordelijk voor elk gebrek aan conformiteit dat op het ogenblik van de levering aanwezig is.

De verkoper is ook verantwoordelijk voor de conformiteitsgebreken met betrekking tot de verpakking, de montage- of installatie-instructies wanneer deze op grond van het contract tot zijn verantwoordelijkheid behoren of onder zijn verantwoordelijkheid zijn geproduceerd.

De klant heeft het recht om het Product binnen 24 maanden na de levering van de goederen te weigeren wegens gebrek aan conformiteit.

Elk gebrek aan conformiteit dat zich voordoet binnen de 24 maanden vanaf de levering van de Producten wordt geacht te hebben bestaan op het tijdstip van de levering, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

De klant kan kiezen tussen reparatie of vervanging van het Product, behalve als een van deze opties buitensporige kosten voor het Bedrijf met zich meebrengt in verhouding tot de waarde van het Product of de ernst van het gebrek. In dergelijk geval kan het Bedrijf de tweede optie kiezen die niet door de klant is gekozen.

De conformiteitsgarantie zal geen kosten voor de klant met zich meebrengen.:

Als de geleverde Producten niet dezelfde zijn als de bestelde Producten, zal de klant: 

 • het Bedrijf zo snel mogelijk informeren, door middel van een e-mail gestuurd naar: [email protected] waarin hij uitlegt waarom het Product niet conform is met zijn /haar bestelling;
 • het (de) betrokken Product(en) retourneren in hun originele verpakking, in perfecte staat, ongebruikt, en samen met alle bijgeleverde accessoires en documenten (gebruiksaanwijzing, garantie, certificaat van echtheid, enz.) en een kopie van de leveringsbon die bij het (de) geleverde Product(en) is ingesloten; 
 • de door het Bedrijf voorgestelde procedure voor het retourneren volgen, zoals beschreven op de link op de Website en/of in de retourinformatie die bij de bestelling is meegeleverd, waarbij alle kosten voor het retourneren van het (de) Product(en) voor rekening van het Bedrijf zullen komen;
 • de kosten voor het retourneren van het/de Product(en) zijn echter uitsluitend voor rekening van het Bedrijf als de klant terecht beweert dat het geretourneerde Product niet overeenkomt met zijn/haar bestelling, en mits hij/zij de bewijzen van deze kosten aan het Bedrijf kan overleggen. Deze worden dan terugbetaald door het desbetreffende bedrag op de bankrekening van de klant te storten.
 • als het niet mogelijk is om het geretourneerde Product om te ruilen of te repareren, zal de terugbetaling van de prijs die in rekening is gebracht voor de geretourneerde Producten die niet niet conform zijn, plaatsvinden door het terugstorten van het bedrag op de bankrekening van de klant, uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat het Bedrijf de geretourneerde Producten heeft ontvangen.

 

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten

 

De producten en al dan niet figuratieve merken van het Bedrijf en, in het algemeen, alle andere merken, illustraties, afbeeldingen, ontwerpen, modellen en logo's die op de Website worden weergegeven, zijn en blijven het exclusieve eigendom van het Bedrijf. Alle op de Website gepubliceerde inhoud is beschermd door auteursrechten. 

Niets in dit document mag worden uitgelegd als het verlenen van enig recht aan de klant op de handelsmerken, producten, onderscheidingstekens van het Bedrijf, en alle intellectuele daaraan verbonden eigendomsrechten. 

De klant verbindt zich ertoe de Website niet te downloaden, te verspreiden, te reproduceren of te wijzigen, hetzij geheel of gedeeltelijk, in welke vorm dan ook.

De klant verbindt er zich meer in het algemeen toe de Algemene gebruiksvoorwaarden van de Website te lezen en na te leven; deze zijn toegankelijk door op de volgende link. te klikken.

 

Artikel 11 – Persoonsgegevens

 

Het Bedrijf verzamelt de volgende persoonsgegevens: de identiteit, de login en het paswoord die de klant op de Website heeft gekozen, zijn e-mailadres, zijn telefoonnummer, het adres van de gewoonlijke verblijfplaats van de klant, het leveringsadres, de betaalmiddelen. 

Deze gegevens zijn strikt noodzakelijk om de bestelling te verwerken en mogen enkel worden meegedeeld aan de contractuele partners van het Bedrijf die bij de uitvoering van de bestelling betrokken zijn (bv. bankinstellingen voor de betaling van de bestellingen of transportbedrijven die de levering van de Producten verzekeren).

De klant heeft het recht op inzage in, en op verwijdering of wijziging van zijn persoonsgegevens.

Om dit recht uit te oefenen, kan hij/zij een brief sturen naar: [email protected]

De klant wordt er echter op gewezen dat het Bedrijf zonder deze gegevens mogelijk niet in staat is om zijn bestelling(en) uit te voeren.

Het privacybeleid van het Bedrijf is toegankelijk door op de volgende link te klikken.

 

Artikel 12 – Klachten

 

Als u een klacht over de Producten wilt indienen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op [email protected]. Wij zullen ernaar streven uw klacht binnen [twee (2)] werkdagen te behandelen.

 

Artikel 14 – Overige bepalingen

 

De uitvoering van alle of een deel van de verplichtingen van het Bedrijf zal van rechtswege en zonder aansprakelijkheid worden opgeschort indien zich een geval van overmacht voordoet.

Het Bedrijf zal de klant uiterlijk acht (8) dagen na het optreden van een dergelijk geval, hiervan op de hoogte stellen. Als de opschorting van de uitvoering van de verplichtingen van het Bedrijf langer dan dertig (30) dagen duurt, heeft de klant de mogelijkheid om de lopende bestelling te annuleren. In dat geval zal de klant zo spoedig mogelijk door het Bedrijf worden terugbetaald door bijschrijving op zijn bankrekening.

Indien één of meer bepalingen van deze Algemene verkoopvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen en alle daaruit voortvloeiende rechten en plichten ongewijzigd en blijven van kracht.

 

Artikel 15 – Bevoegde rechter - Toepasselijk recht

De Algemene verkoopvoorwaarden vallen onder het België recht, met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, echter onverminderd eventuele geldende lokale voorschriften inzake de openbare orde ten gunste van consumenten, overeenkomstig EU-Verordening 593/2008 ("ROME I") van 17 juni 2018. 

Klanten die gevestigd zijn in de EU, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein kunnen ook een klacht indienen op de volgende website, om online geschillenbeslechting te verkrijgen: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. De Europese Commissie zal de klachten doorsturen naar de bevoegde nationale ombudsmannen.

Wanneer het geschil niet minnelijk wordt geschikt, wordt het voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Nederland, onverminderd de rechten die de consument eventueel heeft op grond van Verordening (EU) nr. 1215/2012 inzake de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in civiele en handelszaken, ("Brussel I bis") van 12 december 2012. 

 
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn bijgewerkt in juni 2022

© PUIG BELUX S.A. 2022 Alle rechten voorbehouden.